Di sản hoá Kinh lá Buông – Vai trò của các bên liên quan trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá phi vật thể (ThS.NCS Hồ Tiểu Bảo)

Tóm tắt: Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá Buông của người Khmer tỉnh An Giang” không chỉ mang trong mình những giá trị vô hình mà còn có cả những giá trị hữu hình. Di sản Kinh Lá Buông là tài sản vô cùng quý báu mang ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần của người Khmer. Nghiên cứu từ những thực trạng hiện nay xoay quanh vấn đề gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Kinh Lá Buông trong quá trình di sản hóa là việc làm cần thiết. Bài tham luận “Di sản hóa Kinh Lá Buông – Vai trò của các bên liên quan trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể” đi vào tìm hiểu lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu, nhận định rõ giá trị văn hóa phi vật thể Kinh Lá Buông, bước đầu xác định và làm rõ vai trò của các bên liên quan. Trong quá trình di sản hóa, các bên liên quan khác nhau giữ vai trò bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa khác nhau do vậy giải pháp cần thực hiện ở các bên liên quan là khác nhau.