Vai trò của cộng đồng với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể Kinh lá Buông (TS. Nguyễn Xuân Hậu)

Tóm tắt: Không phải đến bây giờ, vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản Kinh Lá Buông nói riêng, giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào Khmer ở Tây Nam Bộ nói chung mới được đặt ra, mà đã từ lâu chính sách phát huy văn hoá dân tộc đã được đề cập, bàn luận và nhiều giải pháp cũng đã thực hiện có hiệu quả. Nhưng những biến chuyển của thời gian và xã hội không ngừng, những vấn đề mới luôn nảy sinh, đã tác động không ít đến những giá trị truyền thống, trong đó có Kinh Lá Buông của Phật giáo Nam tông Khmer ở Tây Nam Bộ. Trên tinh thần đó, bài viết này đề cập đến vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể Kinh Lá Buông trong Hội thảo, nhằm góp một phần nhỏ của mình trong việc nhìn nhận, đánh giá và đề cập đến một số vấn đề đối với công tác này hiện nay.