Kinh lá Buông xưa nay và những giải pháp kiến nghị (ThS. Nguyễn Ngọc Hùng)

Tóm tắt: Kinh lá Buông tồn tại từ rất lâu ở Việt Nam và chưa thấy tài liệu ghi chép chính xác từ khi nào, Kinh lá Buông có giá trị vô cùng lớn đối với đồng bào Khmer miền Tây Nam Bộ, là di sản phi vật thể vô giá, tạo nên nền văn hóa đặc sắc đậm nét Khmer, góp phần giáo dục truyền thống và truyền thừa Phật giáo Nguyên thủy từ thế hệ này qua thế hệ khác, trở thành kho tàng lưu trữ văn hóa Khmer Nam Bộ, muốn hiểu rõ văn hóa Khmer Nam Bộ đọc Kinh lá Buông sẽ tìm thấy trong đó. Tuy nhiên, việc bảo tồn và phát huy giá trị Kinh lá Buông cần có sự quan tâm hơn nữa của các cấp chính quyền sở tại, chư tăng Phật giáo Nam tông Khmer và quần chúng tín đồ, Phật tử các địa phương nhằm đem lại lợi ích về vật chất và tinh thần trong điều kiện cao nhất có thể, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa ảnh hưởng không nhỏ hiện nay.