Một số kinh nghiệm bảo tồn giá trị văn hoá Bản lá Cọ tại một số Quốc gia và bài học kinh nghiệm cho văn bản lá Cọ tại Việt Nam (Nguyễn Hoàng Duy, ThS. Nguyễn Thị Tâm Anh)

Tóm tắt: Văn bản lá cọ của người Khmer Nam Bộ và người Chăm Nam Trung Bộ là một trong những tài liệu quý, hiếm của Phật giáo Nam Tông và Bà La Môn giáo. Đây được xem là một trong những tài liệu di sản văn hóa chứa đựng những giá trị văn hóa, giá trị lịch sử của người Khmer và người Chăm đang lưu truyền, cất giữ cẩn thận và tôn thờ như thần linh. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính với các kỹ thuật nghiên cứu thực địa và phỏng vấn, nghiên cứu nguồn tư liệu có sẵn và kết hợp phương pháp lịch sử, phương pháp logic. Qua đó, nhóm tác giả đã so sánh giá trị đặc trưng của văn bản lá cọ của người Khmer và người Chăm. Đồng thời, nghiên cứu còn đề xuất một số giải pháp trong việc bảo tồn văn bản lá cọ thông qua một số kinh nghiệm tại một số quốc gia trong khu vực châu Á và Đông Nam Á. Chính vì thế, chúng ta có thể nhận thấy được rằng tính cấp bách và quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn bản lá cọ trước tình trạng mai một và thất truyền đang diễn ra mạnh mẽ.