Chân Không Diệu Hữu trong kinh Hoa Nghiêm

chan-khong-dieu-huu

Thế  giới Hoa Nghiêm  là thế  giới làm bằng hoa, được trang nghiêm  bằng  hoa. Thế giới chúng  ta đang  sống  ở trong  biển  thế  giới Hoa Nghiêm, hay biển thế giới Hoa Tạng, và biển thế giới Hoa Tạng thì đồng nhất với vũ trụ, pháp giới.

Biển Hoa Tạng thế giới
Đ
ồng pháp giới không khác
Trang nghiêm rất thanh tịnh
An trụ nơi hư không.

(Phẩm Hoa Tạng thế giới, thứ 5)

Thế giới Hoa Tạng là y báo, tức là cảnh  vật, môi trường, cõi nước  của  Phật  bổn  nguyên  Tỳ-lô-giá-na (phẩm Thế giới thành  tựu, thứ 4; và phẩm  Hoa Tạng thế giới, thứ 5). Còn chánh báo chính là Phật Tỳ-lô-giá- na (phẩm Tỳ-lô-giá-na, thứ 6).Thế giới Hoa Tạng là sự viên dung  vô ngại của chánh  báo và y báo của Phật Tỳ-lô-giá-na.

Thân Phật khắp pháp giới Khắp rưới những mưa pháp Vô sanh, vô sai biệt

Thế gian hiện tất cả. Mười phương vi trần cõi Lưới sáng trùm khắp nơi Ánh sáng đều có Phật Khắp hóa độ quần sanh. Thân Phật vô sai biệt

Đầy khắp nơi pháp giới Đều khiến thấy sắc thân Tùy cơ khéo điều phục.

(Phẩm Như Lai hiện tướng, thứ 2)

Chánh báo viên dung  vô ngại với y báo. Nói cách khác, Pháp  thân  là tánh  Không vô ngại, được trang nghiêm bằng Sắc thân là Báo thân và Hóa thân. Cả ba thân ấy viên dung vô ngại với nhau, đến độ cả ba thân là một.

Người đã đi sâu vào “pháp giới thể tánh trí” (phẩm Thế giới thành tựu, thứ 4) như Bồ-tát Phổ Hiền thì thấy tất cả cõi là pháp giới Hoa Tạng:

Trí huệ, công đức, biển rất sâu
Hiện 
khắp mười phương vô lượng cõi
Đ
ược thấy tùy theo các chúng sanh
Q
uang minh soi khắp chuyển pháp luân
Phật vô lượng kiếp đều nghiêm tịnh
Vì độ chúng sanh khiến thành thục
Xuất hiện tất cả các cõi nước
Phật cảnh rất sâu khó nghĩ bàn
K
hắp dạy chúng sanh khiến được vào
T
âm họ nhỏ hẹp chấp hữu lậu
Chẳng thông đạt được cảnh giới Phật.
Nếu có lòng tin chắc, trong sạch
Thường được gần gũi thiện tri thức
T
ất cả chư Phật hộ niệm cho.
Thế mới được vào Như Lai trí.

Và pháp  giới Hoa Tạng ấy ở trong  thân  của Bồ-tát Phổ Hiền:

Tất cả cõi nước trong thân ta
Chư 
Phật cũng an trụ ở đó
Chúng nên xem các chân lông tôi
Nay tôi hiện bày cảnh giới Phật
Hạnh nguyện Phổ Hiền không bờ mé
T
ôi đã tu hành được đầy đủ
C
ảnh giới Phổ Nhãn thân rộng lớn
Là cõi giới Phật, 
hãy nghe kỹ.

(Thế giới thành tựu, thứ 4)

Thế giới Hoa Tạng gồm mười biển thế giới, trong đó, ngoài những “biển tất cả thế giới, biển tất cả pháp giới, biển tất cả chư Phật, biển tất cả pháp  luân chư Phật, biển tất cả tam muội, biển tất cả nguyện  lực của tất cả Như Lai, và biển thần biến của tất cả Như Lai”, còn có “biển tất cả chúng  sanh, biển tất cả nghiệp  chúng sanh, biển căn dục của tất cả chúng  sanh”. Trong thế giới Hoa Tạng và thế  giới chư Phật hoàn  toàn  thanh tịnh, còn có biển chúng  sanh với nghiệp  và căn dục, mà thế giới Hoa Tạng ấy vẫn không nhiễm ô. Sự phân biệt giữa chúng  sanh và Bồ-tát, giữa sanh tử nghiệp báo và Niết-bàn thanh  tịnh là sự phân  biệt giữa tâm bất tịnh và tâm thanh  tịnh. Nghĩa là cùng một pháp giới mà người thanh tịnh thì thấy thanh tịnh và người bất tịnh thì thấy ra bất tịnh và tạo nghiệp bất tịnh.

Chúng sanh loạn đục bởi phiền não
Phân biệt, ưa thích chẳng phải đồng
Tùy tâm tạo nghiệp vô số kể
T
ất cả biển cõi từ đây lập.
Bồ-tát thường tu hạnh Phổ Hiền
D
hành pháp giới vi trần đạo
Trong mỗi trần hiện vô lượng cõi
Rộng lớn thanh tịnh như hư không.

(Thế giới thành tựu, thứ 4)

Thế nên, tất cả các pháp  tu tâm trong  kinh: định, quán, định-quán  đồng thời, các ba-la-mật… là để đưa tâm bất tịnh trở về cội nguồn  vốn thanh  tịnh của nó, đó là tích tập  trí huệ. Còn tích tập  công đức liên hệ nhiều hơn đến người khác và thế giới bên ngoài:

Bồ-tát tu hành những biển nguyện Khắp tùy chỗ chúng sanh mong muốn Chúng sanh tâm tưởng rộng vô biên Cõi nước Bồ-tát khắp mười phương

Bồ-tát thẳng đến Nhất thiết trí Siêng tu các môn tự tại lực Xuất sanh khắp vô lượng biển nguyện Cõi nước rộng lớn đều thành tựu

Tnhững biển hạnh rộng vô biên Vào cảnh giới Phật cũng vô lượng Thanh tịnh mười phương các cõi nước Mỗi mỗi cõi trải vô lượng kiếp.

(Thế giới thành tựu, thứ 4)

Tu hành  Hoa Nghiêm là tu hành  các định và quán để đi vào tánh Không và như huyễn (như phẩm Thập Định, thứ 27), các trí thông  (Thập Thông, thứ 28), các nhẫn (Thập Nhẫn, thứ 29)… đó là sự tích tập trí huệ, và tu hành hạnh Bồ-tát theo Bồ-tát Phổ Hiền, đó là sự tích tập công đức. Càng lên cao, hai sự tích tập trí huệ và công đức càng hợp nhất.

Hai sự tích tập trí huệ và công đức đưa người tu đạo Bồ-tát vào thế giới Hoa Tạng Chân Không Diệu Hữu của Phật. Thế giới Hoa Tạng ấy thành tựu bằng trí huệ Chân Không và công đức Diệu Hữu của Phật.

Chư Phật cảnh giới vô lượng môn Tất cả chúng sanh chẳng vào được Phật tánh thanh tịnh như hư không Vì khắp thế gian khai chánh đạo. Mỗi mỗi chân lông của Như Lai

Đầy đủ công đức như biển cả Tất cả thế gian đều an vui Thọ Quang vương đây đã thấy được.

(Thế chủ Diệu Nghiêm, thứ 1)

 

Chân Không Diệu Hữu của thế giới Hoa Tạng sâu rộng và vi tế cho đến mức độ vi trần và khoảnh khắc (niệm).

Những sự trang nghiêm trong ba thời

Trong trái ngọc sáng đều hiển hiện

Thể tánh vô sanh, không thể nắm

Đây là Như Lai tự tại lực.

Tất cả trang nghiêm mặt đất này

Đều hiện thân Như Lai rộng lớn

Đấy cũng chẳng đến cũng chẳng đi

Phật nguyện lực xưa đều khiến thấy.

Trong mỗi vi trần mặt đất này

Tất cả Phật tử đang hành đạo

Đều thấy rõ mình được thọ ký

Tùy theo ý nguyện đều thanh tịnh.

(Hoa Tạng thế giới, thứ 5)

 

Để có thể tương ưng, thấy và thâm nhập được thế giới Hoa Tạng, hay thế giới Chân Không Diệu Hữu, hay Trí huệ  và Công đức Phật, tâm chúng  ta phải tương ưng và thâm nhập tánh Không và được trang nghiêm bằng công đức tương tự như Bồ-tát Phổ Hiền.

Từ các Phật pháp mà sanh ra Cũng từ nguyện lực của Như Lai Chân Như bình đẳng tạng hư không Pháp thân của ngài đã nghiêm tịnh. Trong chúng hội tất cả cõi Phật

Phổ Hiền ở khắp nơi trong đó Quang minh biển trí huệ công đức Chiếu khắp mười phương đều được thấy.

Vào trong tất cả trần pháp giới Thân ấy vô tận không sai khác Ví như hư không đều toàn khắp Diễn nói pháp Như Lai rộng lớn.

Quang minh của tất cả công đức Rộng lớn như mây lực vi diệu Dhành trong tất cả biển chúng sanh Nói công hạnh Phật pháp vô đẳng.

(Phổ Hiền tam muội, thứ 3)

 

Tâm sáng sạch của Bồ-tát được ví như vàng, càng lên những  địa cao thì vàng càng được tinh lọc thành tinh khiết. Điều này được nói trong phẩm Thập Địa thứTâm như vàng càng sáng sạch thì càng thấy thế giới nghiêm tịnh vốn là vàng ròng. Thế giới Hoa Tạng hay Chân Không Diệu Hữu của Phật được ví như vàng ròng, vàng tinh khiết nhất, thuần túy nhất, tinh ròng nhất. Do đó trong một hạt bụi vi trần đều đầy đặc vàng:

Mười phương cõi rộng lớn Ức kiếp siêng tu hành Đi trong Chánh biến tri Biển tất cả các pháp. Chỉ một thân bất hoại Thấy trong mọi vi trần Vô sanh cũng vô tướng Hiện khắp trong các cõi.

Mười phương vô lượng Phật Đều nhập một chân lông Đều riêng hiện thần thông Mắt trí xem thấy được.

(Như Lai hiện tướng, thứ 2)

Trong mỗi sát-na, mỗi khoảnh khắc, mỗi niệm đều đầy đặc vàng:

Mười phương những quốc độ

Vô lượng vô biên Phật

Đều ở trong mỗi niệm

Đều riêng hiện thần thông.

Các Bồ-tát đại trí

Thâm nhập vào biển pháp

Phật lực thường gia trì

Biết được phương tiện ấy.

Nếu người đã an trụ

Các hạnh nguyện Phổ Hiền

Thấy những cõi nước kia

Thần lực của chư Phật.

Nếu có người tin hiểu

Cho đến các đại nguyện

Đầy đủ trí huệ sâu

Thông đạt tất cả pháp.

Có thể nơi thân Phật

Mỗi mỗi quan sát được

Sắc thanh không chướng ngại

Rõ thấu các cảnh giới.

Có thể nơi thân Phật

An trụ cõi trí huệ

Mau vào Như Lai địa

Bao trùm khắp pháp giới.

(Như Lai hiện tướng, thứ 2)

 

Với sự tích tập trí huệ và công đức khá đủ, chúng ta bước vào thế giới Hoa Tạng vốn đã nghiêm  tịnh như vậy từ xưa nay, cũng  tức là bước vào thế  giới Chân Không Diệu Hữu của chư Phật.

Sự tích tập trí huệ và công đức của chúng ta thì quá nhỏ, nhưng  chúng  ta cần luôn luôn nhớ rằng sự tích tập ấy không phải là của riêng chúng ta, không phải là công phu của chúng ta. Trí huệ và công đức Phật đã có sẵn, đầy dẫy, bằng sự thực hành của mình, đến lúc nào đó chúng ta chạm vào nó để thấy tất cả là mình, là của mình. Bởi vì thế giới Chân Không Diệu Hữu đó đã có sẵn, đã là Quả vốn đã viên thành, cho nên sự tu hành dù đối với chúng ta là trên nhân, thì nhân đó luôn luôn ở trong Quả Phật.

Bước vào pháp  giới Hoa Nghiêm là nhờ sự chuyên cần tu hành, một ngày nào chúng  ta thấy ra hạt cát của mình vẫn luôn luôn nằm trong vô số cát rực rỡ của sông Hằng, thấy ra giọt nước đơn độc là cuộc đời mình luôn luôn và tự bao giờ vẫn nằm trong đại dương toàn khắp của chư Phật  ■

Văn Hoá Phật Giáo số 220

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *