Nguyện cầu hoá giải tai nàn

Nhất nhất kính lễ mười phương
Tâm thành bái thỉnh Phật thương cứu nàn Cầu nhân sinh được bình an
Nguyện bá tánh thoát cưu mang khổ sầu Nam thiên Bồ-tát nhiệm mầu
Mô phạm thượng đỉnh nhịp cầu độ sinh
Đại hồng ân đức tâm linh
Từ hòa phổ độ y minh giải triền
Đại ly đại xả não phiền
Bi mẫn nhiếp hóa bệnh duyên vô thường Thiên ức phương pháp hoằng dương
Thủ chứng ban rưới cát tường ngày đêm Thiên ức chư Phạm đại thiên
Nhãn tuệ nhìn khắp oan khiên đông đoài Cứu người dịch bệnh lăn xoay
Khổ Vũ Hán, khổ trong ngoài Trung Hoa Cứu Hồ Bắc – Cô-rô-na
Nạn Iran – Hàn – Ý – Pháp – Anh… Hoa Kỳ… Bồ thiêng giải nghiệp thiên di
Tát đề tát-đỏa ấn trì Dược Vương
Quán soi cõi tục hạ phương
Thế sự oằn nặng con đường lây lan
Âm thầm cứu khổ cứu nàn
Rưới vi diệu pháp tịnh an ta-bà
Nước thánh tự lòng thăng hoa
Cam tâm soi quán hằng hà bệnh duyên
Lồ lộ sâu lắng sơn xuyên
Phổ hóa căn tánh cái triền phủi buông
Độ tận sân hận ghét thương
Bá thiên bỉ thử vấn vương buộc ràng
Tánh phàm tự giải, tự răn
Nhân bản căn lực thường hằng hồi tâm
Sinh linh quy hướng thậm thâm
Thế thế chơn lạc hương trầm hóa thân

Giới pháp nhuần rạng báo thân
Ta là tự tánh chân nhân ứng thời
Bà sa-bà-đế… à… ơi !
Sớm khuya chiều tối… thức đời phù du Vượt ngàn chướng lụy phiền ưu

Thoát chứng mới, thoát ao tù đảo điên Khổ khó thở… khổ tử huyền
Nạn cấp tính, nạn lây truyền Á… Âu! Covid ơi ! Sóng thương đau…

Mười mươi bừng tỉnh cần cầu thiện tâm Chín phương tám hướng truy tầm
Tiêu trừ dịch bệnh, quán trừng ngừa ngăn Tan xua ám muội tràn lan

Nghiệp duyên mê hoặc uống ăn thân tình Chướng tật ẩn náu vô minh
Bình tâm thọ nhận tương sinh ly sầu!
An thân tự giác cách giao

Tịnh lạc chơn ngã dạt dào phạm âm

Nam Bắc Đông Tây tích trầm
Mô phạm minh sát nhủ thầm lòng ta Bổn căn vô lượng ma-ha
Sư thầy quán chiếu ba-la tri thời Thích dòng huyết thống thương đời Ca văn tịnh đức hộ người thiền quang Mâu Ni tỏa diệu sen vàng
Phật tâm Phật tánh Kim Cang Bồ-đề !

Nam-mô Đại từ Đại bi Cứu khổ Cứu nạn Thiên thủ Thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát Ma-ha-tát tác đại chứng minh.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19/2/Canh Tý-2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *