Sương Mai 354

Phương pháp đề phòng tham lam
tốt nhất chính là: Bố thí nhiều,
cống hiến nhiều, chia sẻ với
người khác nhiều hơn.

HT Thích Thánh Nghiêm

 

Trả lời