Tổ ấn Tông Phong (Trần Quê Hương)

* Thân tặng Thượng toạ Giác Dũng, Trụ trì Tu viện nhân ngày lễ khánh thành và huý nhật Tôn sư (ngày 20/10/ Canh Tý – 2020)

THÀNH tâm thành ý hân hoan

KÍNH tôn thường trụ đạo tràng Như lai

CHÚC Phật pháp được hoằng khai

MỪNG nay trần thế đào mai sáng bừng

ĐẠI ân đại đức thượng tầng

LỄ tạ Tam bảo cung dâng sử vàng

KHÁNH hỷ công đức huy hoàng

THÀNH vô lượng báu rỡ ràng trang nghiêm

TU trì Kinh Luật nhiệm huyền

VIỆN hoằng Định Tuệ thắng duyên thế trần

VĨNH lưu trường cửu thiên chân

NGHIÊM tịnh hằng hữu pháp luân hộ đời

PHƯỜNG xã yên vui người người 

HIỆP tâm hiệp trí đất trời thanh lương

THÀNH ta bà… hiển cát tường

QUẬN huyện bá tánh an khương phụng thời

MƯỜI mươi sung túc xinh tươi

HAI ba năm sáu chín mười… phong quang

THÀNH xưa chiếu diệu sen vàng

PHỐ xưa Phật hiện thiền quang ánh trời

HỒ mộng tĩnh lặng tuyệt vời

CHÍ thiêng bàng bạc ngời ngời cao thanh

MINH minh diệu trạm hương lành

như bất tận thiên sanh hoằng truyền

LỄ bái mười phương thánh hiền

HUÝ nhật Tổ phụ cung tuyên suối nguồn

KỴ giỗ ân đức khai sơn

HOÀ Nam hoà Bắc bốn phương xa gần

THƯỢNG đẳng hiếu đạo pháp thân

KHAI tâm khai trí hoá thân phong trần

SƠN hà nhân nghĩa truyền nhân

THÍCH Mâu Ni…thích báo thân độ đời

TÂM từ thị hoá cao ngôi

GIÁC tha suối mạch hưng thời xưa sau

VIÊN minh mặc định tâm giao

TỊCH chiếu không sắc muôn màu huyền không

TRÒN gìn trùng ấn tông phong

BỐN khổ đế chuyển muôn dòng ba la

MƯƠI mười phổ hoá ma ha

BẢY giác chi xuất nhập toà thiền gia

NĂM dài tháng tận Lăng già

CÔNG đức thù thắng kinh qua muôn nhà

HẠNH phẩm vi diệu thăng hoa

VIÊN chứng lai khứ sơn hà mười phương

MÃN Bồ đề nguyện Kim cương

PHẬT mầu thơm ngát chơn thường long lanh

PHÁP thân ứng hiện căn lành

TRƯỜNG LƯU sanh tử hóa thành Đạo sư.

Án Ma Ni bát Di thư

Bất sanh bất diệt Đại từ Đại bi

Tâm thiêng khải ngộ ấn trì

Giác Dũng thủ toạ lưu ly hương thiền.

Tu viện Vĩnh Nghiêm Q.12, 20/10 Canh Tý – 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *