Thơ – Chân giá trị (Nguyễn Công Khanh)

Nhang trầm
Hương mãi thơm dai
Hạnh người nhân đức
Luôn hoài
Lưu danh!

Hạt quý
Sanh trái ngọt lành
Dòng đời quy luật
Ngọn ngành
Từ đây…

Trả lời