Thơ – Mấy điều học tu (Nhất Nguyên)

Là Phật tử thường nên phải biết
Khi dụng tâm chí thiết hành trì
Cần nên thông rõ đạo nghì
Pháp môn chọn lọc để đi vững đường

Lời Phật dạy chơn thường diệu dụng
Chỗ cạn sâu sai đúng phải tầm
Sơ cơ học đạo dễ nhầm
Nóng nôn kết quả lạc lầm pháp môn

Ðường học tu cố ôn cố luyện
Chớ phải rằng là chuyện sớm hôm
Kinh thi dăm chữ giỏi mồm
Nữa nghi nữa chấp lạy cồm uổng công

Rồi một lúc tánh ngông ngã chấp
Giỏi luận bàn pháp thấp tông cao
Hành trì Phật pháp lâu mau
Nghiệp khiên còn đó khổ đau vẫn hoài

Vạn pháp môn không hay không dỡ
Pháp khế thời khai mở đường mê
Ta nên nghĩ thấu mọi bề
Am tường lý đạo nương về học tu

Hành pháp Phật công phu mỗi lúc
Sống an yên ngũ dục vơi dần
Phản quan rõ biết quả nhân
Tâm minh trí sáng đắc phần học tu.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *