Sương mai 367

 

Dân tộc trên 4.000 năm văn hiến khi thăng khi trầm vẫn tiếp bước tiền nhân
Ðạo pháp hơn 2.000 năm lịch sử lúc thịnh lúc suy luôn soi đường cho hậu thế.

Trả lời