Làm giàu

| 22/10/2013 | 0 Comments

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 41

TÂM NGỌC

lam-giau

Thường thì trong công cuộc mưu sinh, làm ăn chân chính vốn đã rất vất vả. Làm giàu chân chính lại càng vất vả hơn. Vậy mà hình như  ai cũng mong muốn làm giàu. Động cơ ấy là gì? Theo tôi trừ một vài trường hợp không nhận rõ động cơ và mục đích, hẳn là phải có một tâm hồn hướng thượng nào đó mới khiến cho con người chịu thương chịu khó như thế trong thế giới làm giàu. Giàu có tự nó không có giá trị nhiều, trừ phi người ta thổi hồn sống vào cho nó. Bài kinh sau đây Đức Phật nói chung ta biết động cơ chính đáng của  sự nổ lực làm giàu và giá trị đích thực của lẽ sống giàu có ấy:

“Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngồi một bên:
Này Gia chủ, có năm lý do này để gây dựng tài sản. Thế nào là năm?
Ở đây này là Gia chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp pháp; mình an lạc hoan hỷ và chơn chánh duy trì sự an lạc; làm cho mẹ cha an lạc; làm cho vợ con, người phục vụ, các người làm công được an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy trì sự an lạc. Đây là lý do thứ nhất để gây dựng tài sản.

Lại nữa, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay , kiếm được do đổ mồ hôi ra, thâu được được một cách hợp pháp. Vị ấy làm cho bạn bè thân hữu an lạc hoan hỷ và chơn chánh duy trì sự an lạc. Đây là lý do thứ hai để gây dựng tài sản.

Lại nữa, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp pháp. Các tai họa từ lửa, từ nước, từ vua, từ ăn trôm, từ các người thừa tự được chặn đứng, và vị ấy giữ tài sản an toàn cho vị ấy. Đây là lý do thứ ba để gầy dựng tài sản.

Lại nữa, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp pháp, có thể làm năm hiến cúng. Hiến cúng cho bà con, hiến cúng cho khách, hiến cúng cho hương linh đã chết ( peta), hiến cúng cho vua, hiến cúng cho chư Thiên. Đây là lý do thứ tư để gây dựng tài sản.

Lại nữa, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp pháp, đối với các Sa môn, Ba la môn nào không kiêu mạn, ly phóng dật, an trú nhẫn nhục, nhu hòa, nhiếp phục tự mình, an tịnh tự mình, làm lắng dịu tự mình, đồi với những Sa môn, Bà la môn như vậy vị ấy tổ chức sự cúng dường tối thượng đưa đến cảnh giới chư Thiên, được quả dị thục, đưa đến cõi trời. Đây là lý do thứ năm để gây dựng tài sản.

Này Gia chủ, đồi với vị Thánh đệ tử gây dựng tài sản với năm lý do này, khi tài sản đi đến tài sản đi đến hoại diệt, vị ấy suy nghĩ ra sao: “ Cá tài sản do những lý do để gầy dựng ta đã gầy dựng chúng. Nay các tài sản ấy của ta đi đến hoại diệt”, vị ấy không có hối hận. Này Gia chủ, đối với vị Thánh đệ tử gây dựng tài sản với năm lý do này, nếu tài sản ấy đi đến tăng trưởng, vị ấy suy nghĩ như sau: “ Các tài sản do những lý do để gây dựng, ta đã gầy dựng chúng. Nay các tài sản của chúng ta đi đến tăng trưởng”. Như vậy cả hai phương diện, vị ấy không có hối hận.

Tài sản được thọ hưởng,

Gia nhân được nuôi dưỡng,

Chính nhờ các tài sản,

Do ta tránh tai họa.

Là cúng dường tối thượng,

Làm năm loại hiến vật,

Dành cho bậc trì giới,

Bậc tự điều, Phạm hạnh.

Mục đích gì bậc Trí,

Trú nhà, cầu tài sản,

Mục đích ấy ta đạt,

Được làm không hối hận.

Người nào nhớ nghĩ vậy,

An trú trên Chánh pháp,

Đời này được tán thán,

Đời sau được hoan hỷ

Trên cảnh giới chư Thiên”.*

(*): Kinh Trở Nên Giàu, Tăng chi bộ

(Visited 181 times, 1 visits today)

Tags: , , , ,

Category: Phật Pháp, Tâm Ngọc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *