Sương mai 415

Nếu thường niệm Phật Tâm không động loạn Ắt thường thấy vô lượng Phật. Nếu...

Sương mai 414

Thường tôn trọng, kính lễ Bậc kỳ lão trưởng thượng, Bốn pháp được tăng trưởng:...

Sương mai 413

Như trăng, sạch không uế Sáng trong và tịnh lặng, Hữu ái, được đoạn tận,...