Sương mai 417

Pháp hỷ đem an lạc, Với tâm tư thuần tịnh; Người trí thường hoan hỷ,...

Sương mai 416

Pháp hỷ đem an lạc, Với tâm tư thuần tịnh; Người trí thường hoan hỷ,...

Sương mai 415

Nếu thường niệm Phật Tâm không động loạn Ắt thường thấy vô lượng Phật. Nếu...

Sương mai 414

Thường tôn trọng, kính lễ Bậc kỳ lão trưởng thượng, Bốn pháp được tăng trưởng:...

Sương mai 413

Như trăng, sạch không uế Sáng trong và tịnh lặng, Hữu ái, được đoạn tận,...

Sương mai 412

Download QR...

Sương mai 411

Download QR...

Sương mai 410

Download QR...

Sương mai 409

Download QR...

Sương mai 408

Download QR...

Sương mai 407

Download QR...

Sương mai 406

Download QR...

Sương mai 405

Download QR...

Sương mai 404

Download QR...

Sương mai 403

Download QR...

Sương mai 402

Download QR...

Sương mai 401

Download QR...

Sương mai 400

Download QR...

Sương mai 399

Download QR...

Sương mai 398

Download QR...

Sương mai 397

Download QR...

Sương mai 396

Download QR...

Sương mai 395

Download QR...

Sương mai 394

Download QR...

Sương mai 393

Download QR...

Sương mai 392

Download QR...

Sương mai 391

Download QR...

Sương mai 390

  Download QR...

Sương mai 389

Download QR...

Sương mai 388

Download QR...

Sương mai 387

Download QR...

Sương mai 386

Download QR...

Sương mai 385

Download QR...

Sương mai 384

Download QR...

Sương mai 383

Download QR...

Sương mai 382

Download QR...

Sương mai 381

Download QR...

Sương mai 380

Download QR...

Sương mai 379

Download QR...

Sương Mai 378

Download QR...