Sương mai

Này các Tỷ-kheo, hãy là những người thừa tự Pháp của Ta, đừng là những người thừa tự tài vật.

(Kinh Thừa tự pháp, Trung bộ, 3)

Sương mai

Trả lời