TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

TẠP CHÍ VĂN HÓA PHẬT GIÁO SỐ 377

CÁC ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SỐ 377

MỤC LỤC SỐ 376

CÁC TRANG LIÊN KẾT

     —

40 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Một vài đóng góp của Phật giáo Việt Nam đối với văn hóa dân tộc

Trong bối cảnh hiện nay, khi Đảng, Nhà nước đang ra sức đẩy mạnh toàn diện
công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, việc phát huy những giá trị văn hóa của Phật giáo cho công cuộc xây dựng đất nước có ý nghĩa hết sức
quan trọng.

_____________________

TOÀN CẢNH TANG LỄ ĐỨC PHÁP CHỦ GHPGVN

VIDEO TẠP CHÍ VĂN HÓA PHẬT GIÁO SỐ 377

PHẬT GIÁO & THỜI ĐẠI

THƠ – TRUYỆN NGẮN

THƠ – TRUYỆN NGẮN

DANH THẮNG


Chủ tài khoản: Kênh Phật Sự Online

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank CN Kiên Giang

Tài khoản: Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo

Tài khoản: 0071001053555

Ngân hàng Vietcombank CN TP.HCM