Thơ An Nhiên (Trần Thị Hồng Xuân)

Mai có về cõi Niết
Hồng trần chẳng buồn vương
Có không theo sóng nước
Vô ưu bến sang nghèo.

 

Thơ An Nhiên (Trần Thị Hồng Xuân)

Trả lời