Thơ Đạo Nguyên

| 27/04/2015 | 0 Comments

Đạo Nguyên (Dôgen, 12001253), thiền sư, triết gia, Sư tổ Thiền tông Tào Động Nhật Bản. Người đặt nền móng cho tư duy Siêu hình học Nhật Bản và thường được phương Tây sánh với M. Heidegger trên bình diện tư tưởng. Ngoài ra, ông còn là thi sĩ với hồn thơ lộng lẫy, thanh khiết, bao dung…

Chùm thơ trích từ: Poèmes Zen de Maitre Dôsen, Albin Micheỉ, 2001. Sơn Thiền dịch.

Chánh Pháp nhãn tạng
Tận hiến
Tụng ca kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Niết bàn vô tri*

Đạo Nguyên Dôgen

(Visited 342 times, 1 visits today)

Tags: , , ,

Category: Sơn Thiền, Thơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *