Ngọn đèn giới luật (SC. Thích Nữ Thường Viên)

DẪN NHẬP Ngọn đèn giới luật không phải là chiếc đèn như chúng ta thường...

Sáu pháp hòa kính – Nếp sống đẹp trong Tăng đoàn (Nguyệt Đông)

Xưa ông cha ta thường dạy cho hậu thế “dĩ hòa vi quý” – lấy...

Nếp sống lục hòa của Tăng đoàn xưa và nay (ĐĐ. Thích Thiện Mãn)

  Tăng Ni là những vị sứ giả của Như Lai, mang trong mình nhiệt...