Quá trình truyền bá Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam (Vĩnh Thông)

1. DẪN NHẬP Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam là một trường phái Phật giáo...

Di sản của Tổ sư Minh Đăng Quang (TS. Bùi Hữu Dược)

Tóm tắt: Tổ sư Minh Đăng Quang là một hiện tượng đặc biệt của Phật...

Số tức quan trong bộ Chơn Lý: Sự tiếp nối truyền thống thiền định Phật giáo (TT. TS. Thích Minh Nhẫn)

Tóm tắt: Số tức quan, hay sổ tức quán, là phép quán niệm hơi thở...

Triết lý sống tri ân của người Việt (TT. TS. Thích Phước Đạt)

Nền tảng triết lý sống đạo đức của người Việt được mở đầu bằng huyền...

Tổ sư Minh Đăng Quang và những đặc trưng tu tập của Phật giáo Khất sĩ Việt Nam (HT. TS. Thích Gia Quang)

Tóm tắt: Hệ phái Phật giáo Khất sĩ nêu ra một số chủ trương về...