“Hạnh an cư” (Chân Tử)


An cư thúc liễm mỗi hằng năm

Giới định huân tu dưỡng huệ tâm

Trú dạ lục thời nương pháp ở

Cửu tuần miên mật đạo dồi thâm

An nhiên cộng trú thân hoà kính

Tĩnh lự công phu đoạn ý lầm

Tự tại sở hành ly tứ tướng

Bồ đề diệu pháp ngát hoa tâm.

“Hạnh an cư” (Chân Tử)

Trả lời