“Hạnh an cư” (Chân Tử)

An cư thúc liễm mỗi hằng năm

Giới định huân tu dưỡng huệ tâm

Trú dạ lục thời nương pháp ở

Cửu tuần miên mật đạo dồi thâm

An nhiên cộng trú thân hoà kính

Tĩnh lự công phu đoạn ý lầm

Tự tại sở hành ly tứ tướng

Bồ đề diệu pháp ngát hoa tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *