Đóa Sen thiêng (Trần Quê Hương)

1.

Nhất nhất đóa sen thiêng

Tâm tâm hồng liên mộng.

Cầu ba đời chư Phật

Nguyện độ Tam giới yên.

Giác tha chuyển chúng sanh

Linh vị hạt Bồ-đề

Ni lưu Bồ-tát hạnh

Trưởng dưỡng đức Quán Âm.

Thích pháp tử Như Lai

Nữ giới hoằng tuyên thệ

Huỳnh y mười phương nhuận

Liên đài ngát hương mai.

Giáo nhi ngôn bất quyện

Phẩm lượng trổ hoằng khai

Đệ trùng quang ấn ngọc

Nhất nhị tam tứ lai

Ni Ni trường lưu bái

Giới Cụ túc miệt mài

Khất xin ăn ngàn nhà

Sĩ chép ngàn câu kệ

Viện pháp Ni lưu trổ

Chủ bạn Cụ túc xinh

Khai nụ hương sen nở

Sơn hà sắc hữu tình.

Tịnh thanh trong ngào ngạt

Xá phủi bụi trần hồng

Ngọc lưu ly ẩn mật

Phương xứ sáng Tây Đông.

Tổ Tổ nối tông phong

Đình tiền sương lóng lánh

Giáo kết ngàn hương sắc

Hội tụ vạn sao sa.

Ni Tăng truyền hạnh Phật

Giới pháp đẹp Ta-bà

Hệ tông gìn y bát

Phái biệt truyền Tăng-già,

Khất xin ba đời Phật

Sĩ học chí thăng hoa.

 

2.

Đại hùng lực Trưng, Triệu

Biểu thị hàng Ni giới

Thành kết dân tộc Việt

Viên tròn chí nguyện xưa.

Phái môn nam nữ nối

Đoàn tựu Lạc Hồng thừa

Miền miền con cháu cả

Nam Bắc một lòng thưa:

Tham cầu thông huyết thống

Dự kiến sáng, chiều, trưa

Hội tụ về một mối

Nghị bàn luận giống nòi.

Hiệp chung lưng đấu cật

Thương đất nước mỉm cười

Thống giang sơn độc lập

Nhất quán trọn tình người.

Tổ Tổ Long Quân gọi

Quốc mẫu Âu Cơ mời

Độc Tiên Rồng ấp ủ

Lập Lạc Hồng xinh tươi,

Hòa đất trời xán lạn

Bình Nam Bắc an vui.

 

3.

Đại trí dũng đạo đời

Biểu tượng cho niềm vui

Quốc thái dân an tụ

Hội hiệp định hướng thời.

Khóa trung dung chiếu hoa

Sáu Ba-la-mật ca

Thành chữ “S” một nhà.

Lập giang sơn hùng mạnh

Nước độc lập thanh bình

Cộng hai miền nhất thể

Hòa huyết thống tâm linh.

Xã tắc giống Tiên Rồng

Hội dân tộc Lạc Hồng

Chủ thuyết Hùng Vương thắm

Nghĩa huynh đệ anh em

Việt siêu Tam giới mộng

Nam bang tình biển Đông.

 

4.

Ủy nhiệm chí nguyện người

Viên dung đời vô tận

Ủy cử tình quê hương

Ban hành đẹp Đông Xuân

Trung tâm Đạo hiển bày

Ương mầm Chơn lý ấn

Mặt thời gian phong trần

Trận đồ Thiên la võng

Tổ Tổ kết huyền chân

Quốc quốc chuyển xa luân

Phó hội vui gánh vác

Chủ bạn sẻ chia cùng

Tịch chiếu tâm bình đẳng

Ủy thác tình nhân loại

Ban bố vạn sinh linh.

Mặt trời hồng tỏa diệu

Trận pháp ngát hương thơm

Tổ phụ lung linh ngát

Quốc túy đẹp giang sơn

Thành Ta-bà phụng sự

Phố phường lắng thiệt hơn!

Hồ tộc thiên thời mộng

Chí nguyện sáng trời mây

Minh minh rực non sông.

 

5.

Ủy cử Đại biểu Ni

Viên dung đời và đạo

Ban kết bình đẳng giới

Vận hành các phái môn.

Động tịnh đồng quy hợp

Thống nhiếp các danh xưng

Nhất tâm cùng định hướng

Thành một tổ chức chung.

Lập trường là phụng sự

Giáo dưỡng khắp nhân sinh

Hội tụ về một mối

Phật đạo sáng tâm linh

Giáo pháp ngày lan tỏa

Việt siêu hóa hữu tình

Nam phương rực viên minh.

 

6.

Ủy viên Đại biểu Ni

Kiểm soát hạnh từ bi

Ban bệ bình đẳng giới

Thường trực tứ chúng thì,

Hội đồng phân thứ bậc

Trị sự nếp tôn ty.

Nhiệm kỳ năm năm chẵn

Đầu tiên sắp xếp yên

Một chín (19) tròn phẩm hạnh

Tám mốt (81) thẳng mối giềng

Một chín (19) cùng nhau bước

Tám bảy (87) trọn cung tuyên.

7.

Viên tịch mười chín tháng ba

Tròn năm tròn tháng đẳng hà thời gian,

Ba mươi lăm năm hương vàng

Hạ lạp bốn mốt (41) đạo tràng thơm bay

Thọ mạng sáu mươi lăm (65) năm dài

Tính năm sinh đến nay tròn trăm năm (1923-2022).

 

8.

Được khứ lai sáng trăng Rằm

Tái sinh vô tận linh trầm vô biên.

Hiện trí tuệ đẹp nhiệm huyền

Đàm vô ngôn thuyết hạo nhiên Lăng-già.

Hoa Vô Ưu ánh thiền gia

Phật tâm Phật tánh hiển tòa sen linh.

Nhật nhật hoàng hôn bình minh

Tăng thượng chuyển thức hữu tình xưa sau.

Huy phong lóng lánh mật đào

Pháp môn vi diệu ngạt ngào tông phong.

Luân xa bát ngát non sông

Thường Lạc Ngã Tịnh thanh trong thế trần.

Chuyển xoay hoằng hóa chân nhân

Rộng mười phương chiếu báu thân tuyệt vời.

Độ Ba-la-mật phụng thời

Chúng vô lượng thọ, ngời ngời thiên chân.

Sanh về Cực lạc pháp thân

Đồng Tây phương ngự tinh thần nhàn du.

Thành chứng Niết-bàn vô ưu

Phật Đạo vô thượng đẳng thù cao ngôi.

 

Thanh Tịnh am, 17/3/Nhâm Dần (2022)
(Trần Quê Hương)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *