Mưa ngâu (HT. Thích Thanh Hùng)


Tháng Bảy mưa ngâu quạ hói đầu
Tích xưa lưu dấu khắc hằng sâu
Thanh Đề tạo nghiệp mang đau đớn
Mục Thị thâm tình nặng nghĩa sâu
Bạch Phật cội nguồn công hóa giải
Thỉnh Tăng gốc phước đổi cơ cầu
Vu Lan thắng hội âm dương hưởng
Tròn nghĩa bốn ơn nguyện khắc sâu.

Mưa ngâu (HT. Thích Thanh Hùng)

Trả lời