Răn mình (Nguyễn Thanh Nga)

Nguyễn Thanh Nga

————–

An cư trú tại tâm

Tâm sáng soi đường tỏ

Không không rồi sắc có

Những bẽ bàng khổ đau.

Kiếp người kiếp bể dâu

Trải qua muôn ngàn khổ

Biết khổ để tránh khổ

Ta chẳng còn ưu tư.

Này sân si, chấp giữ,

Này ghét ganh, sinh tử,

Này ái biệt, sở cầu,

Đừng bám vào thân đau,

Ta một lòng buông bỏ.

Thân ta hạt cát nhỏ,

Vô lượng kiếp hình thành,

Một ngày buông lợi danh,

Thảnh thơi tâm hướng Phật.

Răn mình (Nguyễn Thanh Nga)

Trả lời