Sương mai 359

Tiếp xúc với thế gian

              Giữ lòng không sa ngã

Không sầu nhiễm bình an

             Ấy là chân hạnh phúc.

Kinh Chân Hạnh Phúc

 

Sương mai 359

Trả lời