Kinh lá Buông – Sự phát triển của một kinh nghiệm dân gian: Từ quá khứ đến hiện tại (Nguyễn Nhật Thái)

Tóm tắt: Kinh Lá Buông là một phần quan trọng trong di sản văn hóa dân gian đặc trưng của người Khmer. Xuất phát ban đầu từ việc thông tin các bản Kinh được phổ biến qua hình thức truyền miệng cho đến việc sử dụng các vật dụng xung quanh đời sống hằng ngày như cây Lá Buông để sử dụng để lưu trữ, truyền bá giá trị của bộ Kinh. Đã cho thấy được vai trò rất lớn từ kinh nghiệm dân gian để bảo tồn, giữ gìn các nguồn kiến thức quan trọng và quý giá. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung vào việc phân tích về nguồn gốc của Kinh Lá và quá trình hình thành và phát triển Kinh Lá Buông từ lúc bộ kinh có tại Việt Nam cho đến ngày nay. Qua đó, chúng tôi đã đề cập đến những khó khăn thực tiễn trong việc bảo tồn và phát huy giá trị bộ Kinh. Từ đây sẽ là cơ sở để chúng ta có nhận định rõ ràng hơn về quy trình và tầm quan trọng để bảo tồn một bản sắc văn hóa của người Khmer vùng Tây Nam Bộ.