Mục lục Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hoá phi vật thể Kinh Lá Buông”

TẢI FILE DPF ——————- BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA...

Kinh lá Buông – Triết lý sống của người Khmer (Đinh Thị May: Thích Nữ Huệ Lộc)

Tóm tắt: Kinh lá Buông không chỉ bộ kinh đặc trưng của Phật giáo Nam...

Kinh lá Buông – Di sản văn hoá Phật giáo Nam tông Khmer Nam Bộ (TT.ThS Thạch Nê, ĐĐ.ThS Danh Hữu Lợi)

Tóm tắt: Trước khi truyền tải đến nguyên liệu giấy in, lá buông (Satra) là...

Kinh lá Buông – Nơi lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử, khoa học của dân An Giang (ThS. Phan Thị An Phú)

Tóm tắt: Kinh lá buông là sự kết tinh của những tập quán, kỹ năng,...

Giá trị lịch sử di sản văn hoá Kinh lá Buông (Nguyễn Thị Hiệp)

Tóm tắt: Kinh Lá Buông là một tài liệu văn hóa và tôn giáo rất...

Giá trị của Kinh lá Buông đối với Phật giáo Nam tông Khmer (Thích Nữ Chơn Phương Tuệ)

Tóm tắt: Kinh là từ kim khẩu của đức Phật nói ra; những lời dạy...

Đồng bào Khmer ở An Giang – Nam Bộ và Kinh lá Buông trong đời sống văn hoá tâm linh (Trần Thị Ánh Hồng)

Tóm tắt: Qua quá trình phát triển từ lâu đời, người Khmer ở An Giang,...

Kinh lá Buông cổ về nghệ thuật và triết lý sống của người Khmer tại An Giang (TS. Nguyễn Thị Thanh Mai)

Tóm tắt: Muốn hiểu được kinh viết trên lá buông thì chúng ta cần tìm...

Bối cảnh ra đời và giá trị của Sas-Tra Slâc Rit “Sách lá Buông” (HT.TS Danh Lung)

Tóm tắt: Sas-tra Slâc Rit hay thường gọi là kinh Lá Buông là loại sách...

Truyền thống biên chép Kinh sách trên lá Buông ở Miến Điện (TS. Ngô Hồ Anh Khôi, Hầu Lâm Phùng)

Tóm tắt: Trong suốt nhiều thế kỷ, việc chép kinh và sách lên lá buông...

Kinh sách Lá-ép-khô (Dried-Leaf Manuscript): Bản thảo Phật giáo cổ xưa nhất còn tồn tại (TS. Ngô Hồ Anh Khôi)

Tóm tắt: Nếu như sự đóng góp của truyền thống chép kinh sách trên lá-ép-khô...

Biên chép Kinh trên lá Buông ở Indonesia: Lịch sử truyền thống Lontar (Hầu Lâm Phùng)

Tóm tắt: Truyền thống chép kinh sách lên lá-cây-ép-khô tồn tại ở nhiều dân tộc...

Nghệ thuật chế tác độc đáo cuốn Kinh thiêng của Phật giáo Nam tông Khmer (TS. Bùi Thị Ánh Vân)

Tóm tắt: Từ khi có chữ viết, dân tộc Khmer đã dùng nhiều nguyên liệu...

Kinh Phật viết trên lá Buông của người Thái ở Vân Nam (Trung Quốc) (TS. Nguyễn Thanh Phong)

Tóm tắt: Phật giáo Bắc tông truyền đến Trung Quốc vào cuối thời Tây Hán...